Uslovi za uslugu korištenja Portala bizinfo.ba


 1. Ovim opštim uslovima poslovanja LRC d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Opšti uslovi) uredjuju se odnosi izmedju LRC d.o.o. Sarajevo kao Agenta prodaje pristupa korištenja poslovno-informacijskog portala bizinfo.ba (u daljem tekstu: Portal) i korisnika (podnosioca zahtjeva za aktiviranje usluge i korisnika usluge portala) u daljem tekstu Korisnik.

  Na sve medjusobne odnose Portala i Korisnika koji nisu posebno uredjeni ovim Opštim uslovima primjenjivati će se svi odgovarajući propisi Bosne i Hercegovine i/ili Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i relevantni kantonalni propisi, koji budu na snazi na dan zasnivanja Pretplatničke usluge.

 2. Podnošenjem Zahtjeva za aktiviranje pretplatničke usluge/usluga korištenja poslovno-informacijskog portala bizinfo.ba , Korisnik prihvata ove opšte uslove Portala, te početkom korištenja internetskih stranica poslovno-informacijskog portala, Korisnik potvrdjuje da je s dužnom pažnjom pročitao, shvatio i prihvatio sve elemente Opštih uslova, a posebno uslove iz Izjave o ograničenju odgovornosti iz tačke 5. Opštih uslova.

 3. Korisnik može postaviti zahtjev za aktiviranje pretplatničke usluge za korištenje usluga na načina

  a) Zahtjev za korištenje usluge u trajanju od 12 mjeseci (počevši od trenutka aktivacije aktivacijskog linka) u kom slučaju Korisnik tokom 12 mjeseci može pristupati portalu.

 4. Usluge koje pruža poslovni portal: Pristup bonitetnim izvještajima, Dnevne notifikacije o objavljenim Javnim nabavkama, Dnevni monitoring transakcijskih računa, kao i Analize tržišta.

 5. Izjava o ograničenju odgovornosti Elementi, podaci i informacije koje čine poslovno-informacijski portal Bizinfo.ba, a prikazan na internetskim stranicama Portala i u poslovno-informacijskom portalu Bizinfo.ba su skupljeni na način da je Portal preduzeo sve mjere da osigura kvalitet, tačnost i pouzdanost usluge, te će ispraviti greške s kojim bude upoznat.

  Niti jedan element, podatak i/ili informacija koji čine poslovno-informacijski portal Bizinfo.ba a prikazan na internetskim stranicama Portala i u poslovno-informacijskom portalu Bizinfo.ba ni na koji način ne predstavlja poslovni savjet, ponudu, preporuku, finansijski savjet ili savjet ili bilo kakav način ponudu ili savjetovanje.

  Portal, njegovi partneri, saradnici, uposlenici ni u kom slučaju nisu odgovorni za poslovne, finansijske odluke ili investicijske odluke Korisnika. Svaka poslovna, finansijska ili investicijska odluka Korisnika smatra se isključivo odlukom Korisnika.

  Portal ne daje nikakve garancije u pogledu podataka koji se nalaze na internetskim stranicama Portala i u poslovno-informacijskom portalu Bizinfo.ba, niti garancije na kvalitetu, tačnost i relevantnost za odredjeni tip upotrebe. Tako da gubici ili materijalna i nematerijalna šteta, propuštanje, izmakla dobit koji mogu biti povezani sa radom Portala,, kašnjenjem, greškom, neažurnosti, netačnosti ili propustom u funkcioniranju poslovno-informacijskog portala bizinfo.ba ili podacima preuzetim putem poslovno-informacijskog portala bizinfo.ba nisu odgovornost Portala, te Portal ne snosi nikakvu obavezu niti odgovornost prema Korisniku.

  Portal ne snosi nikakvu odgovornost za greške, kvar ili nemogućnost izvršavanja usluge ukoliko je to nastalo usljed okolnosti na koje Portal ne može uticati, a što podrazumjeva kompjuterske viruse ili bilo koje druge štetne datoteke koje mogu nanijeti štetu Korisniku, kratke spojeve, probleme u telekomunikacijama, neovlašteni pristup Portalu, kvarove na mehaničkoj opremi, odluke i promjene propisa nadležnih institucija ili usljed više sile. Višom silom se smatraju elementarne nepogode većih razmjera, poplave, zemljotresi, požari, ratno stanje, bolesti, blokade komunikacija i slično.

 6. Zabrana distribucije i automatizovanog prikupljanja podataka Korisniku poslovno-informacionog portala bizinfo.ba se zabranjuje bilo kakva daljnja distribucija trećim licima svih podataka koji su sadržani u poslovno-informacijskom portalu bizinfo.ba

  Podaci sadržani u poslovno-informacijskom portalu su dostupni Korisniku isključivo putem pretraživanja pojedinačnog pravnog lica. Svako drugo pretraživanja ili kopiranje podataka kojim se zaobilazi redovna procedura ulaska i pretraživanja poslovno-informacijskog portala bizinfo.ba predstavlja povredu zaštićenog prava za što se odgovara krivično, materijalno i prekršajno.

  Za Korisnika poslovno –informacijskog portala bizinfo.ba za kojeg se utvrdi da je pomoću poslovno-informacijskog portala bizinfo.ba prikupljao podatke radi daljnje javne objave, kao i za slučaj preuzimanja veće količine podataka od uobičajenog, Portal zadržava pravo stalne deaktivacije korisničkog računa. U ovom slučaju, Portal nije u obavezi povrata pretplate Korisniku za kojeg se utvrdilo navedeno u ovoj tački.

 7. Privremena i stalna deaktivacija Korisničkog računa Portal zadržava pravo privremene ili stalne deaktivacije korisničkog računa, kao i pravo ograničenja usluge Korisniku ako za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa utvrdi:

  a) Postojanje okolnosti iz tačke 6

  b) Ako postoji osnovana sumnja da Korisnik zloupotrebljava uslugu koju pruža Portal ili ako Korisnik omogućuje takvu zloupotrebu trećim licima, ili ako postoji osnovana sumnja da uslugu Portala koristi treće lice radi obavjanja nezakonitih radnji.

  c) Ako zaprimi prijavu o gubitku ili kradji pristupnih korisničkih podataka (korisničko ime i password) potrebnih za pristup sistemu

  d) Ako se pojavi bilo koji od razloga za privremeno isključivanje Korisnika kako je to predvijdeno važećim zakonom i podzakonskim aktima

  Korisnikov pretplatnički račun će biti ponovo aktiviran, odnosno ograničenje usluge će prestati kada razlozi za privremeno isključenje prestanu.